ಕೌಂಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆವಿಯಾಗುವ ಕಂಡೆನ್ಸರ್- ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್-ಎನ್ ಸರಣಿ

  • Evaporative Condenser – Counter Flow

    ಆವಿಯಾಗುವ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ - ಕೌಂಟರ್ ಫ್ಲೋ

    ಇವಾಪೊರೇಟಿವ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್

    ಸುಧಾರಿತ ಅಮೋನಿಯಾ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಘನೀಕರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು 30% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಅದುಕಡಿಮೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶೈತ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಶಾಖವನ್ನು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.